Priser

Priserne er gældende fra 1.1.2019 til 31.12.2019

Tariffer   Ekskl. moms Inkl. moms   
 Investeringsbidrag kr.

 0

 0

 
 Stikledningsbidrag ved tilslutning (uanset længde) kr.

 8.000,00

10.000,00

 
 Bidrag pr. ekstra måler i en ejendom kr.

 4.000,00

 5.000,00

 
Abonnementsbidrag                                               kr.

 500,00

   625,00

pr. år
Effektbidrag, se bilag til erhverv kr.

23,00

28,75

pr. år/ pr. m² BBR
Forbrugsbidrag kr.

575,00

718,75

pr. MWh 

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder, byggemodningsbidraget udgør værkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

Gebyrer anført nedenfor følger de standardgebyrer på el, gas og varmeområdet der er godkendt af Energitilsynet

Gebyrer   Ekskl. moms Inkl. moms 
Rykkerskrivelse - gebyr  kr. 

100,00

momsfri 

Inkassomeddelelse - gebyr  kr.

100,00

momsfri 

Lukkebesøg - gebyr  kr.

375,00

momsfri 

Betalingsordning, gebyr momsfri kr.

100,00

momsfri

Genoplukning inden for normal arbejdstid  kr.

375,00

468,75

Flytteopgørelse ved selvaflæsning kr.

65,00

81,25

Aflæsningskort manuelt kr.

65,00

81,25

Renter

Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato kan der tillægges rente. Renten beregnes i henhold til den enhver tid gældende rentelov.

Depositum

Værket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at værket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren. 
Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Og der vil kun blive stillet krav om depositum, såfremt forbrugeren umiddelbart inden kravet stilles har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

Beløbsstørrelsen på det depositum, der eventuelt opkræves hos forbrugeren vil ligge i størrelsesordenen svarende til 3 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål / ejendom.