Priser

Priserne er gældende fra 1.1.2022 til 31.12.2022

Ekskl. moms / Incl. moms


Investeringsbidrag 
kr. 0 

Stikledningsbidrag ved tilslutning (uanset længde)
kr. 8.000,00 / 10.000,00


Bidrag pr. ekstra måler i en ejendom
kr. 4.000,00 / 5.000,00


Abonnementsbidrag pr. år
kr. 500,00 / 625,00


Effektbidrag, se bilag til erhverv kr. pr. år/ pr. m² BBR
21,00 / 26,25


Forbrugsbidrag kr. pr. MWh fra 1. januar 2022 - 30. juni 2022
440,00 / 550,00

Forbrugsbidrag kr. pr. MWh fra 1. juli 2022 - 31. december 2022
500,00 / 625,00

Betalingsterminer:

Rate 1 samt varmeregnskab: 1. februar

Rate 2: 1. april

Rate 3: 1. juli

Rate 4: 1. oktober

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder, byggemodningsbidraget udgør værkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

Gebyrer anført nedenfor følger de standardgebyrer på el, gas og varmeområdet der er godkendt af Energitilsynet

Gebyrer 

Ekskl. moms / Incl. moms


Rykkerskrivelse - gebyr
kr. 100,00 / momsfri

Inkassomeddelelse - gebyr
kr. 100,00 / momsfri

Lukkebesøg - gebyr
kr. 375,00 / momsfri

Betalingsordning, gebyr
kr. 100,00 / momsfri

Genoplukning inden for normal arbejdstid
kr. 375,00 / 468,75

Flytteopgørelse ved selvaflæsning
kr. 65,00 / 81,25

Aflæsningskort manuelt
kr. 65,00 / 81,25

 

Renter

Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato kan der tillægges rente. Renten beregnes i henhold til den enhver tid gældende rentelov.

Depositum

Værket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at værket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren. 
Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Og der vil kun blive stillet krav om depositum, såfremt forbrugeren umiddelbart inden kravet stilles har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

Beløbsstørrelsen på det depositum, der eventuelt opkræves hos forbrugeren vil ligge i størrelsesordenen svarende til 3 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål / ejendom.