Medarbejdere

Lars Rytter Direktør
Sus Elming | Økonomimedarbejde
Andy Hansen | Servicemedarbejder
Tom Andreasen | Driftsassistent
Jens Lorenzen | Servicemedarbejder
Kurt Thomsen | Driftsassistent