Medarbejdere

Johnny Pedersen | Direktør
Sus Elming | Økonomimedarbejde
Tom Andreasen | Driftsassistent
Jens Lorenzen | Servicemedarbejder
Kurt Thomsen | Service- og driftsassistent