Generalforsamling 2018

14. august 2018

Generalforsamling 2018

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus

Dagsorden til den ordinære generalforsamling: 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3. Den reviderede årsrapport 2017/18 fremlægges til godkendelse

4. Budget 2018 opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen

7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes§ 7, på valg er:

    a.) Peter Nørkjær

    b.) Andreas Nissen

    c.) Gert Christiansen

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor

11. Eventuelt