Generalforsamling 2020

3. marts 2020

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus

Dagsorden til den ordinære generalforsamling:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3. Den reviderede årsrapport 2019 fremlægges til godkendelse

4. Budget 2020 opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår

fremlægges til orientering.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen

7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes§ 7, på valg er:

a.) Peter Nørkjær

b.) Niels C Høyer

c.) Gert Christiansen

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor

11. Eventuelt