Generalforsamling 2021

20. maj 2021

Indkaldelse til Generalforsamling Tirsdag den 29. juni 2021 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus

Dagsorden til den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3. Den reviderede årsrapport 2020 fremlægges til godkendelse

4. Budget 2021 opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen

7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes §7, på valg er:

a) Ole S. Andersen

b) Inger-Lis Andresen

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor.

11. Eventuelt.

Tønder Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Østergade 83 6270 Tønder tlf. 74722801

e-mail@tonder-fjernvarme.dk

Generalforsamlingen afholdes såfremt myndighederne tillader det.

Af hensyn til afstandskrav, vil vi meget gerne bede om tilmelding på tlf. 74722801

Husk Coronopas skal fremvises til generalforsamlingen.