Generalforsamling marts 2019

26. februar 2019

Generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus

 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling: 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3. Den reviderede årsrapport 2018 fremlægges til godkendelse

4. Budget 2019 opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende drifts år fremlægges til orientering.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering.

6. Forslag fra bestyrelsen

7. Indkomne forslag fra andelshaverne/varmeaftagere hent her 2019

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes§ 7, på valg er:

a.) Ole S. Andersen

b.) Lars Rytter

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor

11. Eventuelt