Priser

Priserne er gældende fra 1.1.2024 til 31.12.2024

Ekskl. moms / Incl. moms

Tilslutningsbidrag


Investeringsbidrag for ejendomme til boligformål: 
kr. 5.000,00 / 6.250,00 

Erhvervs-/Industriejendomme, institutioner og alle øvrige opvarmede arealer der ikke tjener til bolig, opkræves investeringsbidrag, kr. pr. m² etageareal:

kr. 20,00 / 25,00

Stikledningsbidrag ved tilslutning (max. 15. meter, inkl. 1 måler):
kr. 15.000,00 / 18.750,00

Stikledning over 15 meter, opkræves pr. meter:

kr. 500,00 / 625,00

Bidrag pr. ekstra måler i en ejendom
kr. 4.000,00 / 5.000,00

Tariffer


Abonnementsbidrag pr. måler pr. år
kr. 500,00 / 625,00


Effektbidrag, bolig- og erhvervsarealer kr. pr. år/ pr. m² BBR se bilag til erhverv
kr. 28,00 / 35,00


Forbrugsbidrag pr. MWh:
600,00 / 750,00 

Betalingsterminer:

Rate 1 samt varmeregnskab: 1. februar

Rate 2: 1. april

Rate 3: 1. juli

Rate 4: 1. oktober

Byggemodningsbidrag

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Byggemodningsbidraget betales af udstykker, mens investerings- og stikledningsbidrag betales af de kommende forbrugere.

Gebyrer anført nedenfor følger de standardgebyrer på el, gas og varmeområdet der er godkendt af Energitilsynet

Gebyrer 

Ekskl. moms / Incl. moms


Rykkerskrivelse - gebyr
kr. 100,00 / momsfri

Inkassomeddelelse - gebyr
kr. 100,00 / momsfri

Lukkebesøg - gebyr
kr. 375,00 / momsfri

Betalingsordning, gebyr
kr. 100,00 / momsfri

Genoplukning inden for normal arbejdstid
kr. 375,00 / 468,75

Flytteopgørelse ved selvaflæsning
kr. 65,00 / 81,25

Aflæsningskort manuelt
kr. 65,00 / 81,25

Manglende flytteoplysninger

kr. 500,00 / 625,00

Renter

Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato kan der tillægges rente. Renten beregnes i henhold til den enhver tid gældende rentelov.

Depositum

Værket kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at værket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren. 
Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Og der vil kun blive stillet krav om depositum, såfremt forbrugeren umiddelbart inden kravet stilles har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.

Beløbsstørrelsen på det depositum, der eventuelt opkræves hos forbrugeren vil ligge i størrelsesordenen svarende til 5 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål / ejendom.

//